I love you, stalk stalk stalk

by The Daily Donkey